PIK-owy Laur - aktualizacja regulaminu

2013-04-17

PIK-owy Laur - aktualizacja regulaminu

PIK-OWY LAUR

KONKURS
NA SKUTECZNE, ATRAKCYJNE PROMOWANIE W MEDIACH
KSIĄŻKI I CZYTANIARegulamin – aktualizacja marzec 2013                                                                                                                                                     I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Organizatorem konkursu na skuteczne, atrakcyjne promowanie w mediach książki i czytania jest Polska Izba Książki, Warszawa, ul. Oleandrów 8.


2. Patronem Konkursu jest Minister Kultury.


3. Celem Konkursu jest podniesienie prestiżu książki w mediach oraz promocja czytelnictwa. Konkurs jest platformą współdziałania w tym zakresie wszystkich uczestników rynku książki: autorów, wydawców, dystrybutorów, hurtowników, księgarzy, klubów wysyłkowych oraz dziennikarzy branżowych.


4. Konkurs przeprowadzany jest co roku jesienią. Nagrody przyznawane są w dwóch kategoriach:


4.1. „Najciekawsza Prezentacja Książki i Czytania w mediach drukowanych”.


4.2. „Najciekawsza Prezentacja Książki i Czytania w mediach audio-wizualnych i elektronicznych”.


W każdej z tych dwóch kategorii, w każdym roku zostanie wyłoniony jeden Laureat nagradzany PIK-owym LAUREM w postaci statuetki oraz nagrodą finansową.


5. Organizator może ustalić przyznanie w danym roku trzech nagród, oddzielając np. kategorię mediów elektronicznych od audio-wizualnych, względnie przydzielając nagrodę specjalną za wybitne długofalowe zasługi dla promocji książki i czytelnictwa w ramach honorowej kategorii „Osobowość”. Nagrodą jest Statuetka PIK-owy Laur, która może być połączona z nagrodą finansową.6. Ogłoszenie pierwszej edycji konkursu nastąpiło podczas Walnego Zgromadzenia PIK w maju 2004 roku. Pierwsza edycja konkursu została przeprowadzona za okres od I.2004 do 30.XII.2004.


II. ZASADY KONKURSU

1. Skład Jury Konkursu ustala Rada Polskiej Izby Książki. W skład Jury wchodzi trzech przedstawicieli Polskiej Izby Książki (Prezes, Wiceprezesi), jak i wybrane autorytety spoza Izby (wydawcy, znawcy rynku mediów i rynku wydawniczego, autorytety z dziedziny kultury i sztuki) w ilości od 3 do 6 osób. Przewodniczącym Jury jest Prezes Polskiej Izby Książki.


2. Zgłaszającymi kandydatów do Nagrody są członkowie Polskiej Izby Książki oraz czytelnicy w przypadku decyzji Rady o organizacji plebiscytu. Do konkursu mogą zostać zgłoszeni zarówno dziennikarze zajmujący się książką, jak i programy, poszczególne media czy też portale internetowe, których tematem wiodącym są książka, czytelnictwo, rynek wydawniczy.

Biuro PIK zaprasza do zgłaszania kandydatur 5 miesięcy przed wyznaczonym terminem wręczania nagród. Okres zgłaszania kandydatur winien trwać co najmniej 2 miesiące.


3. Zgłoszenia należy wysyłać drogą mailową na adres: biuro@pik.org.pl lub pocztą na adres Polska Izba Książki, Konkurs PIK-owy Laur, ul. Oleandrów 8, 00-629 Warszawa.

Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać następujące dane:


a) imię i nazwisko osoby zgłaszanej do nagrody, względnie nazwę programu, jego producenta lub realizatora;

b) uzasadnienie dla zgłoszenia danej kandydatury: wskazanie osiągnięć, szczególnych wartości danej działalności, względnie programu;

c) dane osoby zgłaszającej: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, firmę.


4. Spośród zgłoszonych kandydatów członkowie jury dokonują wyboru po trzech nominowanych do każdej z kategorii Nagrody ze wskazaniem na miejsce 1, 2 i 3. Szczegółowy regulamin wyboru laureatów określa każdorazowo Przewodniczący Jury.III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. PIK zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w każdym czasie, w tym prawo do zmiany nazwy Nagrody, z zastrzeżeniem, że tego rodzaju zmiana jest skuteczna w przypadku jej ogłoszenia przed uruchomieniem kolejnej edycji Konkursu. Zmiany regulaminu wynikające ze zmian bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa mogą zostać wprowadzone w każdym czasie.


2. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony w siedzibie PIK na życzenie wszystkich zainteresowanych osób i podmiotów.


3. Niniejszy regulamin zostanie też udostępniony na stronie www. Polskiej Izby Książki.


4. Zasady konkursu zostaną rozpowszechnione poprzez e-mailing, portale branżowe, prasę branżową, plakaty rozesłane do księgarń i bibliotek. Informacja o konkursie zostanie również rozesłana do wszystkie mediów zajmujących się książką.

 Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Radę PIK na posiedzeniu w dniu
28 marca 2013 r. Regulamin będzie obowiązywał od edycji nagrody PIK-owy Laur 2013, której ogłoszenie nastąpi w kwietniu 2013 r.