PL EN

Polska Izba Książki ul. Oleandrów 8 00-629 Warszawa

Komunikaty PIK

Sprawozdawczo-wyborcze ZWZ Członków PIK

Szanowni Państwo,

 

zgodnie z uchwałą Rady PIK w sprawie zwołania wyborczego ZWZ z 16.04.br.* zwołujemy zwyczajne, sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie członków PIK w dniu
17. września  2020 r. o godz. 14.00. Walne Zgromadzenie odbędzie się w  Ośrodku Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście w Warszawie, ul. Polna 7a, duża sala konferencyjna - I piętro.

Rozpoczęcie rejestracji i potwierdzenie pełnomocnictw: godz. 13.00

Początek obrad w pierwszym terminie: godz. 14.00

Początek obrad w drugim terminie: godz. 14:15

Przewidywane zakończenie obrad: godz. 17:30

 

 

Porządek obrad zwyczajnego, sprawozdawczo-wyborczego
Walnego Zgromadzenia członków PIK:

 

 1. Powitanie zgromadzonych, gratulacje dla jubilatów roku 2020.
 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
 3. Przyjęcie porządku obrad ZWZ.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków oraz stwierdzenie prawomocności ZWZ.
 5. Sprawozdanie Prezesa PIK  z  realizacji zadań Izby w roku 2019, w tym z działalności Rady.
 6. Sprawozdanie finansowe za rok 2019. 
 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej PIK w roku 2019.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami z roku 2019.
 9. Podjęcie uchwały o  przyjęciu sprawozdania finansowego za 2019 r.
 10. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkom Rady PIK z wykonania obowiązków w roku 2019.
 11. Podjęcie uchwały o  udzieleniu absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej z wykonania obowiązków w roku  2019.
 12. Prezentacja zadań i budżetu na rok 2020.
 13. Dyskusja nad propozycją działań i budżetu w roku 2020. 
 14. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu budżetu na rok 2020.
 15. Podsumowanie Prezesa PIK  działalności Rady PIK w okresie 2016-2019. Rekomendacje dla Rady 10. kadencji.
 16. Wybory Prezesa PIK: 
  Zgłoszenie kandydatów oraz prezentacja planów ich działania
  Głosowanie
  Ogłoszenie wyników głosowania w sprawie wyboru Prezesa Izby
 17. Wybory członków Rady PIK:
  Wskazanie zgłoszeń kandydatów poszczególnych kurii do Rady Izby
  Głosowanie nad kandydatami kurii 1, 2 i 3
  Ogłoszenie wyników głosowania w sprawie wyboru Rady Izby
 18. Wybory członków Komisji Rewizyjnej PIK
  Zgłoszenie kandydatów do Komisji Rewizyjnej Izby przez uczestników ZWZ
  Głosowanie
  Ogłoszenie wyników głosowania w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Izby
 19. Wybory członków Sądu Koleżeńskiego PIK
  Zgłoszenie kandydatów do Sądu Koleżeńskiego Izby  przez uczestników ZWZ
  Głosowanie
  Ogłoszenie wyników głosowania w sprawie wyboru Sądu Koleżeńskiego Izby
 20. Wolne wnioski.
 21. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.APELUJEMY do Państwa, aby w przypadku nieobecności na Walnym przekazać pełnomocnictwo innemu członkowi Izby do reprezentowania w czasie ZWZ i tym samym poprzez pełnomocnika uczestniczyć w wyborach władz Izby. Druk pełnomocnictwa załączamy.

Uprzejmie informujemy, że będzie również możliwość uczestniczenia i głosowania online podczas walnego zgromadzenia.

Do dnia17 sierpnia otrzymają Państwo biogramy kandydatów do Rady PIK na kadencję 2020-2024, a do dnia 7 września  do wglądu: sprawozdanie za lata 2016-2019, sprawozdanie  z realizacji budżetu 2019 roku oraz prezentację realizowanego  bieżącego budżetu.

Informujemy również, że Walne Zgromadzenie będzie przygotowane i przeprowadzone z zachowaniem rygorów sanitarnych zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

 

dr Grażyna Szarszewska-Kühl

                                                                      dyrektor generalna Polskiej Izby Książki*„Rada Polskiej Izby Książki podjęła na posiedzeniu zdalnym w dniu 16.04.br. jednomyślnie, przy udziale 9 członków następująca uchwałę:
„W związku z trwającym stanem epidemicznym  w Polsce i związanymi z nim  zagrożeniami dla zdrowia i życia oraz obostrzeniami odnośnie do zgromadzeń  - Rada PIK postanawia, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków Izby, odbywające się regularnie w myśl Statutu do 31 maja każdego roku, zostanie zwołane nie później niż w ciągu 90 dni po zakończeniu stanu epidemicznego w Polsce. Wybrane organy Izby działają do tego terminu w dotychczasowym składzie i trybie. Tą uchwałą anuluje się postanowienie Rady z dnia 19.03. o ewentualnym zwołaniu zgromadzenia na dzień 28.05.br. ”

Powiązane komunikaty

Więcej komunikatów

W skrócie

Komunikaty i bieżące informacje Biura PIK oraz najnowsze informacje branżowe w Twojej skrzynce e-mail. Zamów bezpłatny newsletter!

Strefa członków PIK

Pełny dostęp do treści serwisu dostępny jest tylko dla zalogowanych użytkowników.

Zaloguj się

Przystąp do PIK

By stać się członkiem PIK, wystarczy wypełnić deklarację członkowską. Lorem ipsum dolor sit amet enim.

Dowiedz się więcej