PL EN

Polska Izba Książki ul. Oleandrów 8 00-629 Warszawa

Budżet

Fundusz celowy

Regulamin funduszu celowego Polskiej Izby Książki 

W przypadku zaistnienia projektów nieprzewidzianych w budżecie, a wymagających realizacji, członkowie PIK mogą powierzyć ich wykonanie Izbie, ustanawiając w tym celu fundusz celowy, z którego będą one finansowane.

Fundusz celowy funkcjonuje wg następujących zasad:

1. Biuro informuje skutecznie wszystkich członków PIK o inicjatywie realizacji projektu w ramach funduszu celowego, podając opis zadania, przewidywany koszt całkowity i termin realizacji.

2. W określonym każdorazowo terminie od skutecznego opublikowania informacji (maksymalnie 7 dni) członkowie PIK zgłaszają pisemnie swoje uczestnictwo i deklarację poniesienia kosztów. Po ustaleniu ilości uczestników projektu biuro powiadamia ich o wysokości indywidualnej wpłaty na konto PIK i wystawia noty obciążeniowe płacone niezwłocznie przez uczestników na podany nr konta. Kwoty te będą ewidencjonowane na wydzielonym koncie księgowym.

3. Biuro realizuje zadanie w ustalonym trybie i informuje na bieżąco o postępach w realizacji zadania uczestników projektu.

4. Wynik działania – o ile da się go wyodrębnić - należy do uczestników projektu.

5. Członkowie, którzy będą chcieli w trybie późniejszym skorzystać z wyniku działania celowego wpłacają kwotę równą opłacie każdego uczestnika na ww. konto. Utworzona w ten sposób nadwyżka służy kolejnym projektom celowym lub innym, wynikającym z budżetu działaniom.

6. Finansowe rozliczenie funduszów celowych zostanie przekazane członkom PIK uczestniczącym w przedsięwzięciu po zakończeniu zadania. Informacja o rezultacie działań będzie upubliczniana na stronie internetowej i forum członków PIK. 

Powiązane komunikaty

Więcej komunikatów

Strefa członków PIK

Pełny dostęp do treści serwisu dostępny jest tylko dla zalogowanych użytkowników.

Zaloguj się

Przystąp do PIK

By stać się członkiem PIK, wystarczy wypełnić deklarację członkowską. Lorem ipsum dolor sit amet enim.

Dowiedz się więcej