Walne Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne, w tym sprawozdawczo-wyborcze lub sprawozdawcze, oraz Nadzwyczajne.

Zwyczajne sprawozdawcze Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Radę Izby w terminie do dnia 31 maja każdego roku, a sprawozdawczo-wyborcze w terminie do dnia 31 maja, co cztery lata.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest z kolei przez Radę Izby na wniosek co najmniej 1/3 składu Rady Izby lub 1/4 ogólnej liczby wszystkich Członków Izby lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.

Każdemu Członkowi Izby przysługuje jeden głos, a osoby zaproszone przez Radę Izby lub Komisję Rewizyjną do wzięcia udziału w obradach mają głos doradczy. Walne Zgromadzenie odbywa się w przypadku obecności quorum wymaganego do podjęcia uchwał, które zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 50% członków Izby (chyba, że Statut stanowi inaczej).

Członkowie organów Izby (Rada, Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński) wybierani są podczas WZ spośród zgłoszonych kandydatów w wyborach tajnych.

Więcej informacji związanych z Walnymi Zgromadzeniami znajdą Państwo w naszym Statucie.

 

Powiązane komunikaty: