Projekt Ustawy o jednolitej cenie książki

Aktualizowano: 12.03.2018 r.

                 

O pracach nad projektem w ostatnich latach                          

W maju 2010 roku Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Książki podjęło uchwałę o kontynuacji prac rozpoznawczych, na ile wdrożenie w Polsce ustawy o jednolitej cenie nowości wydawniczych przez określony czas – na wzór tych z Francji i Niemiec – byłoby korzystne dla polskiego rynku książki. W wyniku analizy kondycji rynku wydawniczego i księgarń, trendów i zagrożeń, jak i rozwoju branży wydawniczej i księgarstwa w krajach, w których wprowadzono regulację, Rada Polskiej Izby Książki podjęła w kwietniu 2013 roku decyzję o rozpoczęciu prac nad projektem ustawy. Opracowanie stosownych ekspertyz, uzasadnień i samego tekstu projektu ustawy powierzono kancelarii prawniczej Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy sp. k. oraz firmie doradczej GAB Media. Opracowania ekspertów konsultowane były z szerokim gronem przedstawicieli różnych organizacji księgarzy, wydawców i dystrybutorów książki: IKP, OSK, PTWK, SKP, SWK i inne.

Projektowi PIK udzielają merytorycznego wsparcia Ministerstwo Kultury Francji, Instytut Francuski w Warszawie oraz Boersenverein des Deutschen Buchhandels (niemiecka izba branży księgarsko-wydawniczej). Projekt ustawy wraz z materiałami analitycznymi przedłożony został odpowiednim organom administracji państwowej oraz sejmowym i senackim komisjom kultury. Projekt był przedmiotem obrad Prezydium Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu w dniu 15. stycznia 2015 r. oraz Senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu w dniu 17. marca 2015 r.

Zainteresowanie prowadzeniem prac nad projektem w Sejmie wyraził w 2014 roku Klub Parlamentarny PSL. Widząc niezwykłą wagę regulacji rynku książki dla rozwoju czytelnictwa i edukacji w małych ośrodkach miejskich i na wsi oraz dla rozwoju drobnej przedsiębiorczości - Klub Parlamentarny PSL w dniu 08.04. 2015 r. wniósł do laski marszałkowskiej projekt ustawy pod nazwą „Projekt ustawy o książce”. Z tej okazji odbyła się konferencja prasowa w Sejmie z udziałem pisarzy Małgorzaty Gutowskiej-Adamczyk, Ignacego Karpowicza, Grzegorza Kasdepke, a także prezesa PIK Włodzimierza Albina, wiceprezesa Izby Księgarstwa Polskiego, pana Waldemara Różyckiego i prezesa Książnicy Polskiej, pana Jerzego Okuniewskiego. Obecni byli ponadto wydawcy Sonia Draga, Maciej Makowski, Grzegorz Majerowicz i Bogdan Szymanik.

Projektowi Ustawy o książce nadano numer Druku 3744 i Marszałek Sejmu skierował w dniu 09 czerwca 2015 r. projekt do Komisji Kultury i Środków Przekazu. Pierwsze czytanie projektu odbyło się 05 sierpnia 2015 r. z udziałem dwóch przedstawicieli środowiska literackiego i wydawniczego – pana Grzegorza Majerowicza i mecenasa Krzysztofa Ślusarczyka. Utworzona Podkomisja ds. tego projektu obradowała jeszcze dwa razy, zapraszając przedstawicieli licznych środowisk, nie zawsze bezpośrednio związanych z branżą wydawniczo-księgarską. Wprowadzono poprawki do projektu, nie zawsze po myśli środowiska książki. Koniec VII kadencji Sejmu 25 października 2015 r. oznaczał unicestwienie pracy legislacyjnej nad ustawą.

Izba prowadzi nadal - w porozumieniu z wydawcami i organizacjami księgarskimi - starania o wdrożenie ustawy o jednolitej cenie książki. Prowadzone są rozmowy z nowym kierownictwem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W wyniku tych rozmów i wskazówek "świadomych wydawców" tekst projektu ustawy został dopracowany. Aktualna wersja dokumentu pochodzi z dnia 20 lutego 2017 roku, ale trwają nad nią dalsze prace na wniosek wydawców podręczników szkolnych, zrzeszonych w PIK.

W roku 2017 odbyły się dwa spotkania środowiska książki z premierem Piotrem Glińskim, który przeprowadził nieformalne konsultacje  na temat projektu. Ministerstwo otrzymało ok. 150 opinii, w tym ponad 130 stanowisk podmiotów rynku książki, wspierających postulat Izby. 25 maja 2017 r. Klub Poselski PSL złożył wersję ustawy z lutego 2017 r. ponownie jako swój projekt  do Sejmu (Druk nr. 1704). Projekt ten został przekazany do Sejmowej Komisji  Kultury i Środków Przekazu.  Na posiedzeniu Komisji Kultury i Środków Przekazu we wrześniu 2017 r.  minister Magdalena Gawin zaprezentowała wyniki nieformalnej konsultacji prof. Glińskiego i poinformowała, że  pomimo zebranych pozytywnych opinii na temat konieczności regulacji rynku książki, MKiDN nie podjęło decyzji o procedowaniu wdrożenia projektu ustawy. Zgodnie z informacją z ministerstwa kultury kontynuowano opiniowanie projektu ustawy o jednolitej cenie książki  przez kolejne miesiące , projekt był także przedmiotem konsultacji  międzyresortowych. 

O zatrważającej sytuacji małych i średnich podmiotów  rynku książki i znaczeniu ustawy o jednolitej cenie został poinformowany w maju 2018 r. premier Mateusz Mazowiecki.

Akcje, które wsparły inicjatywę ustawy o jednolitej cenie książki:

"Polska książka potrzebuje ratunku" oraz "Ocal książki"

W październiku 2014 r. środowiska literackie i wydawnicze rozpoczęły akcję "Polska książka potrzebuje ratunku", w której zbierane były podpisy pod listem otwartym do Pani Premier, Pań i Panów Senatorów oraz Posłanek i Posłów. Środowiska te postulują o wsparcie rynku książki regulacją zwaną popularnie "ustawą o książce". Bogata oferta tytułowa, szeroka dostępność do książki, fachowe doradztwo w dobrze prosperujących księgarniach – to cele, w których realizacji może pomóc wprowadzenie do polskiego porządku prawnego ustawy, regulującej rynek książki. Pod apelem podpisało się siedemdziesięciu wybitnych naukowców, autorów, dziennikarzy, polityków i przedstawicieli rynku książki. Łącznie apel podpisało 2360 osób, przedstawicieli najróżniejszych zawodów, studentów i uczniów. List otwarty przekazano Pani Premier, Senatorom i Posłom po zebraniu 1050 podpisów oraz po zakończeniu akcji 13. lutego 2015 r. Komunikat podsumowujący apel dostępny jest tutaj.

"Ocal książki" kampania poparcia dla Ustawy o książce była kontynuacją zbierania wyrazu poparcia dla ustawy. Kampania w bezpośredni sposób nawiązywała do korzyści płynących z Ustawy. Kampanię można było śledzić na Facebooku oraz na www.ocalksiazki.pl. Kampanię wsparło finansowo trzydzieści jeden podmiotów związanych z rynkiem książki.


Fundusz Celowy na rzecz UoK

Prace nad ustawą nie byłyby możliwe bez utworzenia Funduszu Celowego PIK, na który wpływają wpłaty dedykowane dla tego projektu. W okresie od maja 2013 r. do końca 2014 r.  na rzecz opracowania treści projektu ustawy, uzasadnienia do ustawy, analizy skutków ekonomicznych i społecznych wprowadzenia ustawy oraz promocji idei wpłaty dokonało trzydzieści siedem podmiotów branży, w większości członków PIK.


Do pobrania:

Jestem za ustawą o jednolitej cenie książki - plakaty:

1 A2.pdf

1 A4.pdf

2 A2.pdf

2 A4.pdf

prezentacja (02.03.2017) - ustawa o jednolitej cenie książki.pdf

Ustawa o jednolitej cenie książki_ Projekt 2017-02-20.pdf

Uzasadnienie do projektu ustawy o jednolitej cenie książki z 2017-02-20.pdf

Argumenty za ustawą o jednolitej cenie książki.2017-03-30.pdf

Ustawa o jednolitej cenie książki,15-06-16. Projekt PIK po zmianach.pdf

Uzasadnienie do projektu ustawy, 15-06-16.pdf

Projekt Ustawy o książce wraz z uzasadnieniem złożony przez PSL, 08.04.2015

Fundusz Celowy 02.09.2013 r. - lista darczyńców

Wydarzenia w ramach projektu

Projekt Ustawy o jednolitej cenie książki, 25.03.2015

Uzasadnienie do projektu Ustawy, 25.03.2015

Projekt Ustawy o jednolitej cenie książki, 18.02.2014

Uzasadnienie do projektu Ustawy, 18.02.2014

Opinia o zgodności projektu Ustawy z UE

Opinia o zgodności projektu Ustawy z prawem konstytucyjnym RP

Lang - ustawa o jednolitej cenie, Biblioteka Analiz

Lang - skutki ekonomiczne regulacji rynku książki, CASE Doradcy

Prezentacja PIK, konferencja 20.02.2014

Prezentacja, Sonia Draga, "Ochrona książek w UE", 12.05.2015, konferencja w Sejmie

Prezentacja, Łukasz Gołębiewski, "Przyczyny kryzysu książki w Polsce i szanse jego przezwyciężenia", 12.05.2015, konferencja w Sejmie

 

Powiązane komunikaty: