PL EN

Polska Izba Książki ul. Oleandrów 8 00-629 Warszawa

Walne Zgromadzenia

Walne Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne, w tym sprawozdawczo-wyborcze lub sprawozdawcze, oraz Nadzwyczajne.

Zwyczajne sprawozdawcze Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Radę Izby w terminie do dnia 31 maja każdego roku, a sprawozdawczo-wyborcze w terminie do dnia 31 maja, co cztery lata.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest z kolei przez Radę Izby na wniosek co najmniej 1/3 składu Rady Izby lub 1/4 ogólnej liczby wszystkich Członków Izby lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.

Każdemu Członkowi Izby przysługuje jeden głos, a osoby zaproszone przez Radę Izby lub Komisję Rewizyjną do wzięcia udziału w obradach mają głos doradczy. Walne Zgromadzenie odbywa się w przypadku obecności quorum wymaganego do podjęcia uchwał, które zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 50% członków Izby (chyba, że Statut stanowi inaczej).

Członkowie organów Izby (Rada, Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński) wybierani są podczas WZ spośród zgłoszonych kandydatów w wyborach tajnych.

Więcej informacji związanych z Walnymi Zgromadzeniami znajdą Państwo w naszym Statucie.

 

Strefa członków PIK

Pełny dostęp do treści serwisu dostępny jest tylko dla zalogowanych użytkowników.

Zaloguj się

Przystąp do PIK

By stać się członkiem PIK, wystarczy wypełnić deklarację członkowską. Lorem ipsum dolor sit amet enim.

Dowiedz się więcej