Decyzja Sądu Najwyższego w sprawie wydawcy vs. administrator portalu Chomikuj.pl

Na dzisiejszym posiedzeniu Sąd Najwyższy uwzględnił skargę kasacyjną złożoną przez wydawców książek, której reprezentantem w postępowaniu grupowym jest wydawnictwo Wolters Kluwer S.A., na postanowienie Sądu Apelacyjnego, odrzucające pozew wydawców w sprawie przeciwko administratorowi portalu Chomikuj.pl. Sprawa zostanie zatem rozpatrzona ponownie przez Sąd Apelacyjny, który zdecyduje, czy roszczenia wydawców mogą być dochodzone w postępowaniu grupowym. Wydawców w postępowaniu grupowym reprezentują adw. Agnieszka Wiercińska-Krużewska, senior partner, oraz radca prawny Aleksandra Wędrychowska-Karpińska, counsel w kancelarii WKB.

W procesie przeciwko administratorowi portalu www.chomikuj.pl – FS File Solutions Ltd., grupa wydawców książkowych wystąpiła z roszczeniem o zaniechanie naruszania ich praw autorskich przez administratora chomikuj.pl. W pierwszej fazie postępowania, Sąd Okręgowy uznał, że sprawa może zostać rozpoznana w postępowaniu grupowym. Postanowienie to zostało zaskarżone przez pozwanego. Sąd Apelacyjny nie zgodził ze stanowiskiem Sądu Okręgowego, uwzględnił zażalenie i odrzucił pozew wydawców, uznając, że oświadczenia wydawców o przystąpieniu do grupy są wadliwe. Postanowienie to Sądu Apelacyjnego zostało zaskarżone przez wydawców do Sądu Najwyższego, który uwzględnił skargę kasacyjną, stwierdzając, że stanowisko Sądu Apelacyjnego było zbyt formalistyczne a oświadczenia o przystąpieniu do grupy złożone przez wydawców są prawidłowe i spełniają wymagania określone w ustawie o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym.

Patrz również: http://prawo.rp.pl/artykul/757714,1231037.html