Przebieg spotkania na temat badania PIK „Jak czytamy” w czasie Targów Książki w Krakowie 23.10.2015 r.

W czasie 19. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie zespół badawczy składający się z przedstawicieli GAB Media (dr hab. Janusz Kostecki, Monika Ligęza, Michał Wysocki), Millward Brown (dr Izabella Anuszewska) oraz koordynatora badań z ramienia PIK, dr. Pawła Kuczyńskiego przedstawił wstępne wyniki sondażu dotyczącego czytelnictwa Polaków, wykonanego w ramach projektu Polskiej Izby Książki „Kierunki i formy transformacji czytelnictwa w Polsce”, realizowanego od 2013 r. dzięki grantom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Badania przeprowadzono na reprezentatywnej próbie tysiąca osób w wieku 15+ lat (maksymalny błąd statystyczny ± 3 punkty procentowe).

Poprzedzono je dokładną analizą 36 sondaży zrealizowanych w latach 2010–2014 przez rozmaite instytucje badawcze, w trakcie której porównano stosowaną metodologię i zastanawiano się nad przyczynami rozbieżności pomiędzy osiąganymi rezultatami.

Uzyskane wyniki nie napawają optymizmem. Przeczytanie w całości lub we fragmencie (albo tylko przejrzenie) choć jednej książki (bez względu na jej formę) w ciągu ostatniego roku zadeklarowało 37,2% respondentów, przy czym niespełna 1/3 z nich okazała się w miarę aktywna (podała, że sięgnęła w tym czasie przynajmniej po 7 książek). Nie potwierdziła się publicystyczna teza o popularności e-booków (tylko 4,2% deklaracji) i audiobooków (1,6%). W sposób istotny statystycznie kontakty z książką związane są z płcią (kobiety – 46,9%, mężczyźni – 27,2%), poziomem wykształcenia (wyższe – 62,5%, zasadnicze zawodowe – 20%), miejscem zamieszkania (miasta powyżej 100 tys. mieszkańców; region północny i centralny – powyżej 45%) oraz dobrą sytuacją materialną. Różnicujący wpływ wieku okazał się niewielki. Najpopularniejszą formą zaopatrywania się w książki był ich zakup (73,3%); z księgozbiorów bibliotek (także on-line) korzystało 58,3% badanych. Najczęściej sięgano po „gatunkową” literaturę piękną: powieści obyczajowe i romanse (42,9% badanych, przede wszystkim kobiety) oraz książki sensacyjne, kryminalne i thirllery (40,9%). Przeważały motywacje o charakterze autotelicznym: czytano głównie z ciekawości, dla własnego rozwoju i dla przyjemności.

Więcej informacji zawiera prezentacja wyników zamieszczona na stronie PIK. Raport końcowy z całego badania będzie gotowy z końcem grudnia tego roku i także zostanie udostępniony na stronie internetowej Izby, a ponadto w formie osobnej publikacji.

Notatkę sporządził Janusz Kostecki


Do pobrania:

"Jak czytamy?" - prezentacja

Komunikat z przebiegu spotkania "Jak czytamy?"